Mga Katanungan ng OFW tungkol sa Pag-IBIG Fund

Lahat ba ng OFWs ay sakop ng mandatory coverage ng RA9679?
Oo. Ayon sa RA 9679 at Implementing Rules and Regulations nito, kailangan magparehistro sa Pag-IBIG ang lahat ng OFWs, maging land-based o sea-based (marino o nagtatrabaho sa loob ng barko) man.

Sakop bilang miyembro ang isang marino pagkatapos nyang pumirma ng kontrata sa kanyang ahensiya o manning agency na tumatayo bilang employer, ganun din ang dayuhang may-ari ng barko. Bilang employer, mag-aambag ang ahensya ng kaukulang bahagi na dalawang porsyentong kontribusyon, base sa buwanang kita ng marino.

Samantala, kinakailangang magparehistro ng mga landbased OFW bago sila umalis ng Pilipinas o bago bumalik sa kanilang trabaho. Ang mga kasalukuyang nasa ibang bansa ay maaari ring magparehistro sa mga Pag-IBIG Posts.

Bakit kasama ang OFWs sa mandatory membership coverage?
Lahat ng nagtatrabahong Pilipino, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ay dapat magkaroon ng pantay na pagkakataon na makinabang sa lahat ng benepisyong programa ng Pag-IBIG. Ginawang mandatory ang membership ng OFWs upang mabigyan sila ng pagkakataon na mag-impok at maabot ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.

Paano magpa-rehistro ang OFWs sa ilalim ng mandatory coverage?
Pwedeng magpa-rehistro ang OFWs sa mga sumusunod:
• Pag-IBIG desks na matatagpuan sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas sa labas ng bansa
• Pag-IBIG Fund International Operations Group, 6th Floor, Justine Bldg., Gil Puyat Avenue, Makati City
• Kahit saang branch o opisina ng Pag-IBIG sa Pilipinas
• Pag-IBIG satellite office sa Philippine Overseas Employment Agency (POEA)
• Piling banko at remittance agencies na kinikilala ng Pag-IBIG tulad ng PNB, Metrobank at iRemit Global Remittances Inc.

 Papaano ang proseso sa pagpapa-rehistro para sa mga dati nang miyembro ng Pag-IBIG sa ilalim ng Pag-IBIG Overseas Program (POP)?
Pwedeng bumisita ang OFW sa mga Pag-IBIG Information Desk na naka base sa Embahada o Konsulado ng Pilipinas upang mag fill out ng Member’s Data Form (MDF-FPF0909) o Membership Registration Form (MRF-FPF095). Kung nasa Pilipinas siya, maaaring pumunta sa pinakamalapit na opisina.

Kailangan din mag-update ng kanilang record, lalo na kung may mga naging pagbabago sa kanilang personal na impormasyon.

Maaaring i-download sa website ng Pag-IBIG ang MDF at MRF. http://www.pagibigfund.gov.ph/downloadable.aspx

Kung ang isang dati nang miyembro ay magpapa rehistro bilang OFW, ano ang mangyayari sa kanyang kontribusyon?
Pagsasamahin ng Pag-IBIG ang lahat ng kanyang kontribusyon pati ang dati na niyang naihulog. Portable o mananatiling nasa pangalan ng miyembro ang kanyang impok, magpalipat-lipat man siya ng kompanya. Sinisiguro ng Pag-IBIG na ligtas at hindi mawawala ang impok ng miyembro.

Ano ang kapakinabangan ng isang miyembro ng Pag-IBIG?
A. Kapakinabangan ng Ipon
• Walang buwis na ipapataw sa ipon ng miyembro
• Kikita ng karampantang dibidendo na taunang idinadagdag sa ipon ng miyembro
• Nanatili ang ipon sa pangalan ng miyembro kahit lumipat siya ng kompanya, mawalan ng trabaho, o maging self-employed
• Garantisado ng gobyerno ang ipon, na mababayaran at maisasauli ang mga naihulog na kontribusyon ng miyembro anuman ang mangyari sa Pag-IBIG.

BuwanangHulog Kabuuang impok pagkatapos ng 20 taon kung ang itinakdang dividend rate Pag-IBIG Fund ay 5%
P 100 P 31,419.33
P 300 P 94,259.79
P 400 P 125,679.72
P 1,000 P 314,199.29
P 1,200 P 377,039.15

B. Short-Term Loans (Multi Purpose at Calamity Loans)

Pwedeng umutang para sa mga biglaang pangangailangan bilang pambayad ng tuition, minor home repair, kapital para sa negosyo at iba pa.

Ang sumusunod ay halimbawa kung magkano ang maaring hiramin sa ilalim ng Multi-Purpose Loan (MPL) Program.

Buwanang Impok/Kontribusyon Bilang ng Buwanang Impok Maaaring Mahiram sa Multi-Purpose Loan*
P100 hanggang P300 24 hanggang 60 na buwan 61 hanggang 120 na buwan P1,440 hanggang P10,800 P4,270 hanggang P25,200
P400 hanggang P600 24 hanggang 60 na buwan 61 hanggang 120 na buwan P5,760 hanggang P21,600 P17,080 hanggang P50,400
P700 hanggang P900 24 hanggang 60 na buwan 61 hanggang 120 na buwan
P10,080 hanggang P32,400 P29,890 hanggang P75,600

P1,000 hanggang P1,200 24 hanggang 60 na buwan 61 hanggang 120 na buwan P14,400 hanggang P43,200 P42,700 hanggang P100,800
* Ang computation na ito ay base sa employee at employer contributions lamang, at hindi kasama ang taunang dibedendong kikitain ng iyong impok

C. Pondo para sa Pabahay (Housing Loan)

Maaaring gamitin ang housing loan para sa alinman sa mga sumusunod:

• pagbili ng lupa;
• pagbili ng bahay;
• pagpapatayo o pagpapatapos ng bahay;
• pagpapaganda o pagkukumpuni ng bahay;
• pag refinance ng pagkaka-utang mula sa isang bangko na katanggap-tanggap sa Pag-IBIG Fund; at
• kumbinasyon ng mga nasabi.

Loan Package Interest Rate Buwanang Hulog*
P400,000
6% P2,398.20
P750,000 7% P4,989.77
P1 Million 8.5% P7,689.13
P1.25 Million 9.5% P10,510.68
P2 Million 10.5% P18,294.79
P3 Million 11.5% P29,708.74
*Principal and interes lamang

Buwanang Impok/Kontribusyon Employer Counterpart Pinakamataas na maaaring mahiram
P100 hanggang P300
P100 Hanggang P700,000
P400 hanggang P600
Higit sa P800,000 hanggang P1.3 milyon
P700 hanggang P900 Higit sa P1.4 milyon hanggang P1.9 milyon
P1,000 hanggang P1,200 Higit sa P2.0 milyon hanggang P2.5 milyon

Magkano ang contribution rate?
Ang kontribusyon ng lahat ng miyembro, kasama ang OFWs, ay base sa sumusunod:

Buwanang kita Porsyento ng buwanang kita
Kontribusyon ng Empleyado o miyembro Katumbas ng Kontribusyon ng Employer (kung meron)
P1,500 and below One percent (1%) Two percent (2%)
P1,500 Two percent (2%)

Limang libong piso (P5,000) ang buwanang kita na ginagamit sa pagkuwenta ng kontribusyon. Ibig sabihin, parehong nasa P100 ang pinakamataas na hulog ng miyembro at ng kanyang employer. Gayunman, pwedeng dagdagan ng miyembro ang kanyang hinuhulog kada buwan para sa mas malaking ipon. Kung walang employer ang isang miyembro, maaari niyang akuin o bayaran maging ang employer counterpart.

source: www.pagibigfund.gov.ph